ระบบแจ้งงานฝ่ายบริการ ( Job Request )

  กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างให้ครบถ้วน ( Please complete the form below. )

*ประเภทการแจ้งงาน (Type) :


   
*ชื่อผู้แจ้ง ( Name of informant) :
*E-mail ผู้แจ้ง :
   
เลขที่ใบสั่งขาย (Order Number) / เลขที่ PO:
รหัสสินค้า (Product Code) :
*ชื่อสินค้า (Product Name) :
   
*ชื่อลูกค้า :
(Customer Name) :
ที่อยู่ลูกค้า :
(Customer Address):

*เบอร์โทรติดต่อลูกค้า :
(Customer Telephone) :
   
ซื้อจากร้าน :
(Buy from the store) :
   
วันที่ต้องการให้ดำเนินการ :
(We need to take action) :
   
*รายละเอียดการแจ้งงาน :
(The detailed report) :
   

รูปภาพการแจ้งงาน >> ( Picture relating to specific tasks ) : Maximum size 2 Mb.
  ( แนบไฟล์ .gif .jpg .png ขนาดไม่เกิน 2 Mb. )

   
ภาพที่ 1 :
ภาพที่ 2 :
   
 
   
   
หมายเหตุ : เครื่องหมาย * คือ ข้อมูลสำคัญจำเป็นต้องกรอก