• วิสัยทัศน์

    ผู้นำองค์กรนวัตกรรมของเอเชีย ที่น้อมนำแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารองค์กรอย่างสมดุลย์ เพื่อประโยชน์และความสุข แก่ลูกค้า พนักงาน สังคม และสิ่งแวดล้อม อย่างสมดุลย์และยั่งยืน

  • นโยบายคุณภาพ

    เราชาวบาธรูมมุ่งมั่นผลิตสินค้าให้มีรูปแบบ และคุณภาพที่ดี จัดส่งตรงตามเวลาที่กำหนด โดยจะปฏิบัติตามข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และให้พนักงานมีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน และระบบการทำงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มความสุขให้กับลูกค้า พนักงาน สังคม และสิ่งแวดล้อม

    ดังสโลแกน

    "องค์กรแห่งความสุข คือเป้าหมายของเรา"

Top